Jak podtrzymać w dziecku radość z rysowania? (Michele Cassou)

Szo­ku­ją­ce kalam­bu­ry z dzieć­mi Pasję do obco­wa­nia z dzieć­mi odkry­łam dzię­ki pra­cy (12.2005−9.2006) w pry­wat­nym przed­szko­lu anglo­ję­zycz­nym (o tej i o moich innych pra­cach możesz prze­czy­tać w Pro­jek­cie 30:30) . Wcze­śniej nie mia­łam do tego oka­zji, ponie­waż w mojej rodzi­nie byłam zawsze naj­młod­sza i nie mia­łam mniej­szych od sie­bie człon­ków rodzi­ny do zaba­wia­nia i obser­wo­wa­nia. Pierw­sze Kalam­bu­ry z Dzieć­mi 18.05.2013 przez 3 godzi­ny mia­łam okazję …

Jak pod­trzy­mać w dziec­ku radość z ryso­wa­nia? (Miche­le Cas­sou) Read More »