Rysowanie kampanii reklamowej

Nary­so­wać moż­na wszyst­ko, o czym trą­bię nie od dziś. Ostat­nio w Pozna­niu (16.05.13) w ramach kofe­ren­cji B4KwB, mia­łam szan­sę stwo­rzyć gru­pie kil­ku­na­stu uczest­ni­ków oka­zję do tego, żeby wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne do two­rze­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych. Nie było to trud­ne zada­nie, bo uczest­ni­cy, wca­le nie potrze­bo­wa­li być prze­ko­ny­wa­ni! Od cze­go zaczę­li­śmy? Naj­pierw uwol­ni­li­śmy sobie swo­je wewnętrz­ne dziec­ko – zaser­wo­wa­łam uczest­ni­kom ćwiczenie […]

Rysowanie kampanii reklamowej Read More »