Odkrywcze rysowanie w grupie: zgamifikowana książka

16 kwiet­nia 2013 mia­łam oka­zję uczest­ni­czyć w spo­tka­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Kon­sul­tan­tów i Tre­ne­rów Zarzą­dza­nia MATRIK. Pro­wa­dził je tym razem Grze­gorz Masz­kow­ski, Koor­dy­na­tor Mazo­wiec­kie­go MATRIKA, a temat szko­le­nia brzmiał „Zwięk­sza­nie docho­dów pod­czas kry­zy­su dzię­ki cichej burzy mózgów”. Jed­no z ćwi­czeń to było – cytu­jąc pół­i­ro­nicz­ny pro­gram Grze­go­rza: „Nud­ne” ćwi­cze­nie pole­ga­ją­ce na wyge­ne­ro­wa­nie kil­ku­set pomy­słów na zwięk­sza­nie docho­dów pod­czas kry­zy­su (…)” Pod­gru­pa, w której …

Odkryw­cze ryso­wa­nie w gru­pie: zga­mi­fi­ko­wa­na książ­ka Read More »