Jak narysować piosenkę?

Zawsze wie­dzia­łam, że moż­na nary­so­wać WSZYSTKO, ale od wczo­raj we wszyst­kim mie­ści się tak­że rysun­ko­we two­rze­nie tek­stów pio­sen­ki! Kri­sti­na Vla­dy­ki­na, nie­praw­do­po­dob­nie pozy­tyw­na Couch­Sur­fer­ka, jest muzy­kiem, gra na gita­rze, śpie­wa, a w rodzin­nym Per­mie (Rosja), uczy przed­szko­la­ków muzy­ki i orga­ni­zu­je impre­zy w for­mie pre­zen­tów. Jak zoba­czy­łam jej pro­fil na CS, pisz­cza­łam z nie­do­wie­rza­nia nad tym, jak bar­dzo jest moją brat­nią duszą o tej …

Jak nary­so­wać pio­sen­kę? Read More »