Wywiad w RodinTV

Co to jest myśle­nie wizu­al­ne? Po co nam myśle­nie wizu­al­ne? Jak wyko­rzy­stać zabaw­ne rysun­ki na szko­le­niach (albo wese­lach!)? Czym się róż­nię od innych tre­ne­rów? Jak sta­łam się tre­ne­rem myśle­niem wizu­al­ne­go? Odpo­wie­dzi na te (oraz inne) pyta­nia, znaj­dziesz w video-wywia­­dzie, jaki został ze mną prze­pro­wa­dzo­ny 12.03.2013 w RodinTV. Zapra­szam do obejrzenia! 😀

Wywiad w RodinTV Read More »