Szukanie inspiracji rysunkowych w Google

Chcesz coś nary­so­wać, ale nie wiesz jak? Zobacz, co robię w takiej sytu­acji. Weź­my na przy­kład hasło do nary­so­wa­nia bez­tro­skie dzie­ciń­stwo /​​ care­free chil­dho­od. 1. Wcho­dzę w Google 2. Wpi­su­ję hasło Wpi­su­ję hasło naj­pierw po pol­sku i zamie­niam opcje wyszu­ki­war­ki na Gra­fi­ka /​​ Ima­ges. Patrzę na wyni­ki i two­rzę sobie w gło­wie pierw­sze wyobra­że­nia, jak moż­na to nary­so­wać. Mój stru­mień świa­do­mo­ści wyglą­da tak: Zdjęcie […]

Szukanie inspiracji rysunkowych w Google Read More »