Przychodzi klient do Ryślicielki®, a Ryślicielka® też ba…rdzo lubi automatyzację!

Stwo­rzy­lam tą prze­strzeń, żeby oszczę­dzić sobie oraz Tobie pra­cy, dro­gi Klien­cie (albo nara­zie jesz­cze Leadzie). Znaj­dziesz tu:

W pasku poniżej możesz pobrać przykładowe zdjęcia z moich szkoleń:

3-2.jpg

Zdjęcia do pobrania

Jeśli potrze­bu­jesz moich zdjęć (do pro­mo­cji nasze­go wspól­ne­go przed­się­wzię­cia, boś jest moim part­ne­rem) albo do wywie­sze­nia mnie na ścia­nie i dory­so­wa­nia mi wąsów i bra­ku przed­nie­go uzę­bie­nia – pobierz pacz­kę ZIP ze wszyst­ki­mi fotami.

Logotypy i grafiki

Jeśli potrze­bu­jesz moje­go logo (w kil­ku wer­sjach) lub logo Pytaj­nia­ków albo jesz­cze innych mate­ria­łów gra­ficz­nych przy­dat­nych do pro­mo­cji naszych wspól­nych przed­się­wzięć ‑to jest miej­sce zło­że­nia Two­je­go mysz­ko­we­go kliku:

Media o mnie

The tabs are wor­king. Ple­ase, note, that you have to add a tem­pla­te to the libra­ry in order to be able to display it insi­de the tabs.
The tabs are wor­king. Ple­ase, note, that you have to add a tem­pla­te to the libra­ry in order to be able to display it insi­de the tabs.

Darmówki do pobrania

darmowka.jpg

Jak nagrywać (mi) filmiki z video rekomendacją

Jak nagry­wać (mi) fil­mi­ki z video reko­men­da­cją Jeśli sto­isz o krok od zamó­wie­nia Taika Waiti­ti do nagra­nia pro­duk­cji fil­mo­wo-reko­men­da­cyj­nej z Two­im udzia­łem, to zatrzy­maj swe konie! Nie potrze­bu­jesz tego. Za to potrze­bu­jesz tego pli­ku z instruk­ta­żem, jak nagrać mi fil­mik z video-rekomendacją. 

Kartka dziękczynna

Wzór kart­ki dzięk­czyn­nej do samo­dziel­ne­go uzu­peł­nie­nia. Sama ją kie­dyś zro­bi­łam Jadź­ce (zna­cie Jadź­kę? JadźkaRysuje.pl jest cud­na!) i uzna­łam, że może­cie też sobie z niej korzy­stać w dogod­nym do tego momencie.

Tło do mema

Tło z rysun­kiem tego nie­do­rzecz­nie uha­ha­ne­go ber­be­cia, mogą­ce słu­żyć za bazę do stwo­rze­nia przez Cie­bie, dro­gi Psy­cho­fa­nie, mema. Możesz mi go potem ode­słać i jak mi się spodo­ba (jak mi się nie spodo­ba, to w sumie też), to spre­zen­tu­ję Ci maza­ki albo wła­sno­ręcz­nie prze­ze mnie wyko­na­ny rysunek 😄 

#DzielęSięDobrem (FAQ)

Poni­żej znaj­dziesz naj­czę­ściej zada­wa­ne mi pyta­nia, któ­re umie­ści­łam w jed­nym miej­scu, żeby nie musieć na nie odpo­wia­dać sie­dem­na­ście razy dziennie: 

Na jakim sprzę­cie rysu­jesz /​ jaki sprzęt polecasz?

Mój sprzęt to iPad Pro (3. gene­ra­cji) w roz­mia­rze 12,9 cala o pojem­no­ści 256 GB. Rysu­ję w płat­nej apli­ka­cji Pro­cre­ate (przez wie­lu uzna­na za naj­lep­szą apli­ka­cję do ryso­wa­nia cyfro­we­go, ma dosko­na­łe value for money!) dedy­ko­wa­nym do tego rysi­kiem fir­my Apple (tzw. Apple Pen­cil). Do peł­nej rado­ści z tego sprzę­tu uży­wam też kla­wia­tu­ry Smart Key­bo­ard, dzię­ki któ­rej iPad w zasa­dzie zastę­pu­je mi lap­to­pa. Jestem tym sprzę­tem zachwy­co­na, jestem (i pew­nie pozo­sta­nę!) mu wier­na, bo nicze­go mu nie bra­ku­je. Ale! Oso­bom szu­ka­ją­cym tań­szej i nie makow­skiej alter­na­ty­wy pole­cam się przyj­rzeć pro­duk­tom fir­my Wacom (pro­du­ku­ją pro­fe­sjo­nal­ne table­ty dla arty­stów, gra­fi­ków, archi­tek­tów) – mają zróż­ni­co­wa­ną gamę pro­duk­tów i moż­na wybrać i tań­sze, i droż­sze. Kon­kret­ne­go mode­lu nie jestem w sta­nie pole­cić, bo korzy­sta­łam z ich table­tu lata świetl­ne temu i nie orien­tu­ję się już teraz na bieżąco.

Ile kosz­tu­ją Two­je usługi?

To zale­ży od usłu­gi. Od usłu­gi i od wie­lu innych rze­czy: od języ­ka, od ter­mi­nu (jak chcesz „na już” albo „na za tydzień” to pła­cisz cza­sem i dwa razy wię­cej niż „na za mie­siąc”), od moje­go cza­su pra­cy (ilość godzin), od przy­ję­tej for­mu­ły (dzia­ła­nia offli­ne vs dzia­ła­nia onli­ne). Chcia­ła­bym móc wrzu­cić na stro­nę uprosz­czo­ny cen­nik, ale nie da się tego tak upro­ścić. Moje usłu­gi to nie są kaj­zer­ki, że kosz­tu­ją 45 gro­szy za sztu­kę. Moja pra­ca w języ­ku pol­skim jest tań­sza, po angiel­sku droż­sza. Poza samym wyna­gro­dze­niem doli­cza się tak­że kosz­ty dojaz­du, noc­le­gu, przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów dla Klien­ta, pra­cy kon­cep­cyj­nej, wydru­ku zeszy­tów ćwi­czeń… W sytu­acji, w któ­rej mój klient ma ułań­ską fan­ta­zję skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­dur wewnętrz­nych i ma ter­mi­ny płat­no­ści powy­żej 30 dni - kwo­ta na FV w cało­ści rośnie o 30%. Ale kie­dy mogę uży­wać moich wła­snych rysun­ków stwo­rzo­nych dla Klien­ta w moim port­fo­lio – dosta­je rabat. No i weź zro­zum, weź odpo­wiedz na pyta­nie! 😉 Jak chcesz wyce­nę kon­kret­nej usłu­gi w kon­kret­nym ter­mi­nie, napisz do nas, a moja pra­wa ręka, Mar­ta Sta­roń-Młot wszyst­ko Ci ele­ganc­ko wyce­ni na pod­sta­wie excela.

Czy robisz cza­sem szko­le­nia za dar­mo /​ za uśmiech /​ za wpis do portfolio?

W 99% przy­pad­ków odpo­wiedź brzmi: NIE. Za pra­cę się pła­ci. Ten 1% to 4 przy­pad­ki w cią­gu roku, kie­dy (raz na kwar­tał) robię coś za śmiesz­ne, sym­bo­licz­ne pie­nią­dze (np. dla fun­da­cji) albo nawet cał­ko­wi­cie za dar­mo. Mój czas kosz­tu­je. Dla­te­go, jeśli robię coś, nie dosta­jąc za swój czas pie­nię­dzy, to ocze­ku­ję dosta­nia cze­goś w zamian w barterze.

Czy krę­cisz jesz­cze te fil­my rysunkowe?

Ja oso­bi­ście swo­ją ręką i stru­ną gło­so­wą nie, bo – uwiel­biam w ten spo­sób janu­szo­wać – „mam od tego ludzi” ;P Ja nakrę­ci­łam 86 pierw­szych fil­mów w naszej histo­rii, jakie stwo­rzy­li­śmy jako ExplainVisually.co, ale potem zatrud­ni­łam lep­szych od sie­bie i robią to nasi sce­na­rzy­ści, sto­ry­bo­ar­dzi­ści, rysow­ni­cy i mon­ta­ży­ści (w sumie oko­ło 20 osób roz­pro­szo­ne­go zdol­ne­go zespo­łu). Więc jeśli chcesz film – pisz do mnie, to Cię prze­kie­ru­ję gdzie trze­ba, albo bez­po­śred­nio na czesc@explainvisually.co.

Dla­cze­go na koń­cu sło­wa Ryśli­ciel®️ albo Ryśli­ciel­ka®️ jest to r w kółecz­ku (®️)?

Wytłu­ma­czy­łam to kie­dyś na moim blo­gu, tu jest odpowiedź: 

https://www.klaudiatolman.pl/myslenie-wizualne/dlaczego-rysliciel-jest-tylko-jeden/

 

 

Jakie najlepiej kupić mazaki /​ narzędzia rysunkowe?

Nie ma piśmi­deł ide­al­nych. Tu jest jak z gacia­mi, nie każ­de­mu pasu­ją te same: jeden nosi strin­gi, dru­gi bok­ser­ki, jeden lubi śle­dzie, a dru­gi jak mu z gęby jedzie, no nie dogo­dzisz. Nie­mniej: są pew­ne kry­te­ria, któ­ry­mi suge­ru­ję się kierować.

Po pierw­sze: skład che­micz­ny tuszu. Ja pre­fe­ru­ję mar­ke­ry wod­ne (nie­al­ko­ho­lo­we), bo alko­ho­lo­we maza­ki zawsze będą prze­bi­jać na dru­gą stro­nę kart­ki (i walą nie­mi­ło­sier­nie, a weź to wdy­chaj pół dnia). Ale oczy­wi­ście wod­nym (nawet per­me­nent­nym!) maza­kiem nie napi­szesz cze­goś trwa­le po śli­skiej powierzch­ni (wów­czas trze­ba alko­ho­lu, czy­li per­ma­nent­ne­go alko­ho­lo­we­go maza­ka, takie­go jak są czę­sto po pisa­nia do pły­tach CD /​ DVD). Ale jed­no­cze­śnie, jeśli chcę mie­szać kolo­ry na kart­ce, wów­czas potrze­bu­ję maza­ka akwa­re­lo­we­go. A do ryso­wa­nia trwa­łym nie­prze­zro­czy­stym śla­dem (nawet bia­łym po czar­nej powierzch­ni!) nada­je się tyl­ko mazak akrylowy.

Po dru­gie: eko­lo­gicz­ność (a więc i eko­no­micz­ność) pisa­dła. Bar­dzo sobie cenię, kie­dy nie muszę wyrzu­cać narzę­dzia po tym, jak się wypi­sze (ile to pla­sti­ku i two­rzyw sztucz­nych!). Lubię, gdy mogę uzu­peł­nić mazak tuszem, wymie­nić jego zme­cha­co­ną koń­ców­kę, obu­do­wę itd. W tym przo­du­je nie­miec­ka fir­ma Neuland.

Po trze­cie: sama koń­ców­ka (ścię­ta, pędzel­ko­wa, pół­pę­dzel­ko­wa, okrą­gła, kali­gra­ficz­na etc.). No idzie zwa­rio­wać! Koń­ców­ków jak psów i nie­wy­ka­stro­wa­nych kotów. Część ludzi zachwy­ca się maza­ka­mi pędzel­ko­wy­mi (któ­re feno­me­nal­nie zmięk­cza­ją i wysmu­kla­ją nasze rysun­ki, ale chwi­lę zaj­mu­je naucze­nie się ich dzia­ła­nia), część ludzi ich nie cier­pi (i woli kla­sycz­nie okrą­głą koń­ców­kę, albo sko­śną, któ­ra też wyma­ga wpra­wy, ale moż­na jed­nym maza­kiem pisać na 3 róż­ne sposoby).

Jakie pole­casz gru­py rysun­ko­we na Facebooku?

Grup się na FB namno­ży­ło milion dwie­ście i cięż­ko mi już nad tym zapa­no­wać, pole­cić je wszyst­kie (a cza­sem też odróż­nić jed­ną od dru­giej ;P). Ja sama zało­ży­łam gru­pę Myśle­nie Wizu­al­ne (ryśle­nie), któ­rą oczy­wi­ście pole­cam. Z god­nych uwa­gi jest mię­dzy­na­ro­do­wa gru­pa Gra­phic Faci­li­ta­tion, gru­pa Gabry­si Borow­czyk, czy­li FLIPOWANIE® i facy­li­ta­cja gra­ficz­na, a z tych nasta­wio­nych bar­dziej na wątek edu­ka­cyj­ny czy szkol­ny jest gru­pa aga­ty Baj MYŚLOGRAFIA oraz gru­pa Mate­usza Łyska Rysu­ję dla moich uczniów.

Jak to się sta­ło, że sta­łaś się Ryśli­ciel­ką®️?

O tym opo­wia­da­łam już wie­lo­krot­nie, więc żeby się nie powta­rzać, pole­cam na przy­kład wystą­pie­nie z 2019 z kon­fe­ren­cji „Charm­sy Biz­ne­su” albo wystą­pie­nie w ramach ini­cja­ty­wy „Zmia­na (w) pra­cy” z 2016 roku (oby­dwa wystą­pie­nia dostęp­ne tutaj)

Co robisz z wło­sa­mi, że są takie piękne?

Myję, myly­pań­sto, myję! 😛 Myję co dru­gi albo nawet trze­ci dzień. Myję je zawsze na noc i idę spać z mokry­mi, dzię­ki cze­mu rano są pięk­nie poskrę­ca­ne i bar­dzo nawil­żo­ne. Nie mam przy tym jed­ne­go spraw­dzo­ne­go szam­po­nu ani odżyw­ki, raczej testu­je je cały czas. Ale waż­ne: szam­pon roz­rze­dzam naj­pierw wodą i solid­nie myję skó­rę gło­wy uzy­ska­ną w ten spo­sób „wodą szam­po­no­wą”, a po dwu­krot­nym umy­ciu nakła­dam odżyw­kę i roz­cze­su­ję wło­sy „do góry noga­mi”, czy­li z łbem na dole. Z tą samą gło­wą na dole spłu­ku­ję wło­sy. Gene­ral­nie nie lubię poświę­cać za dużo cza­su na dba­nie o mój wygląd, bo moje życie daje mi o wie­le cie­kaw­sze alter­na­ty­wy, ale jak chce­cie się nauczyć we wło­sy, to koniecz­nie odwiedź­cie stro­nę Agniesz­ki Nie­dzia­łek www.NaPiekneWlosy.pl.

Gdzie kupu­jesz te wszyst­kie obłęd­ne kolo­ro­we sukien­ki i spódnice?

W kil­ku miej­scach: Vip­pi Design, More Fashion, Livia Clue, Marie Zélie (i inne). Gene­ral­nie cenię sobie pol­skie mar­ki, uwiel­biam mate­ria­ły natu­ral­ne a jak jesz­cze do tego sukien­ka albo spód­ni­ca ma kie­sze­ni, no to bie­re to w ciemno.

Scroll to Top

Zapisuję się na webinar!

Zapisuję się na wydarzenie (12 maja, godz. 20:00), gdzie czekać mnie będzie pozytywna energia, smakowicie merytoryczne mięso na temat wizualizowania, a do tego niedorzeczny humor Ryślicielki®! 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.