Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.2) – korzyści z prowadzenia

W tym wpi­sie mogłaś/​​eś prze­czy­tać histo­rię powsta­nia Cudow­ni­ka. Poni­żej pre­zen­tu­ję 10 korzy­ści z regu­lar­ne­go pro­wa­dze­nia takich rysun­ko­wych zapi­sków. Co mi wła­ści­wie daje pro­wa­dze­nie moje­go Cudow­ni­ka? Korzyść 1: czas tyl­ko dla mnie Jak wie­le jest takich momen­tów w cią­gu dnia, że robisz coś tyl­ko dla sie­bie? Nie dla swo­je­go biz­ne­su, swo­je­go part­ne­ra, dla ludzi, któ­rym poma­gasz jako wolon­ta­riusz, dla […]

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.2) – korzyści z prowadzenia Read More »