Jak uczyć się języków poprzez myślenie wizualne?

Oto histo­ria z życia Ryśli­ciel­ki, jak myśle­nie wizu­al­ne w toa­le­cie spra­wi­ło, żem mądrzej­sza i spraw­niej posłu­gu­ję się swo­im języ­kiem ojczy­stym 😀 Wystę­pu­ją: Zie­lo­ny, Fio­le­to­wy, Klau­dia, PR Miej­sce akcji: moje domo­we WC (zna­ne m.in. z moje­go wystą­pie­nia na TEDxSo­pot albo Ugo­to­wa­nych) Wstęp Przez wie­le wie­le lat mia­łam pro­blem ze sło­wa­mi: NA PEWNO oraz NAPRAWDĘ. Prak­tycz­nie za każ­dym razem musia­łam googlać, spraw­dzać… Nigdy nie byłam pewna, […]

Jak uczyć się języków poprzez myślenie wizualne? Read More »