Sketchnoting – co to jest?

Kil­ka lat temu (a kon­kret­nie w 2010) wyzna­cza­łam wła­sną misję życio­wą i posta­wi­łam przed sobą nie­ła­twe zada­nie. Posta­no­wi­łam edu­ko­wać ludzi na temat myśle­nia wizu­al­ne­go. Czy­li przy­po­mi­nać im, że każ­dy potra­fi ryso­wać, doda­wać im do tego odwa­gi, budzić uśpio­ne wewnętrz­ne dzie­ci. I gdy­by sam temat nie był wystar­cza­ją­co trud­ny, to do tego docho­dzą tajem­ni­czo brzmią­ce, anglo­ję­zycz­ne hasła. Jednym …

Sketch­no­ting – co to jest? Read More »