Jak narysować BRANŻE?

Jak nary­so­wać bran­że takie jak archi­tek­tu­ra, design, gra­fi­ka, rekla­ma, kul­tu­ra, moda, foto­gra­fia, wydaw­nic­twa, muzy­ka, teatr, mul­ti­me­dia, rze­mio­sło arty­stycz­ne, malar­stwo? Na przy­kład tak: Rysun­ki wyko­na­łam na proś­bę i zle­ce­nie Kon­fe­ren­cji Cre­ati­ve Poland, któ­ra odby­ła się 25 paź­dzier­ni­ka 2013 w Soho Fac­to­ry. Dla­cze­go? Moja fir­ma (jestem już fir­mą!) jest part­ne­rem Cre­ati­ve Poland, co może­cie zoba­czyć na  stro­nie Polish Cre­ati­ves: A […]

Jak narysować BRANŻE? Read More »