Wywiad w Radiu Czwórka

1 lip­ca 2013 mia­łam oka­zję dać się zwy­wia­do­wać w Radiu Czwór­ka w audy­cji „Na czte­ry ręce”. Opo­wia­da­łam oczy­wi­ście o myśle­niu wizu­al­nym, ryśle­niu, o zapa­mię­ty­wa­niu, o wpły­wie ryso­wa­nia na naszą kre­atyw­ność, o robie­niu nota­tek na stu­diach i wie­lu, wie­lu innych. Poni­żej może­cie prze­słu­chać nagra­nie z audy­cji (17 minut). Pozdra­wiam wszyst­kich słuchowców 🙂