Jak wykorzystać myślenie wizualne? Odc. 1: Anna, Neil, Orest

Od jakie­goś cza­su na Face­bo­oku w gru­pie Nawró­ce­ni na rysu­nek two­rzę spo­łecz­ność osób, któ­re zaczę­ły ryso­wać z róż­nych powo­dów i do róż­nych celów. Tutaj z kolei, na moim blo­gu, będę pre­zen­to­wać histo­rie kolej­nych nawró­co­nych wzbo­ga­ca­jąc histo­rię ich rysun­ka­mi oraz wypo­wie­dzia­mi. Dla czy­tel­ni­ków moje­go blo­ga będą to nama­cal­ne dowo­dy na to, że rysu­nek na praw­dę dzia­ła 🙂 I że każ­dy może rysować! …

Jak wyko­rzy­stać myśle­nie wizu­al­ne? Odc. 1: Anna, Neil, Orest Read More »