KARPACZ (cz.2) – czyli przygody powrotne

Ciąg dal­szy mojej zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej absur­dal­nej i abs­trak­cyj­nej wypra­wy tre­ner­skiej (część 1 – tutaj) Jestem zna­nym w moim towa­rzy­stwie Zbie­ra­czem Ato­mów Pozy­ty­wu czy też „Mega Zacie­szem Życio­wym” (jak to kie­dyś napi­sa­ła na moim FB Kasia T.), dla­te­go cie­ka­we sytu­acje zda­rza­ją mi się na co dzień oraz – chy­ba szcze­gól­nie – w podró­ży. Mam wte­dy jesz­cze bar­dziej otwar­ty umysł 🙂 1. […]

KARPACZ (cz.2) – czyli przygody powrotne Read More »