Szkolenia ze storytellingu

Był 2005 rok. 

Geo­r­ge W. Bush zaczy­nał dru­gą kaden­cję na sta­no­wi­sku pre­zy­den­ta USA. Tele­fo­ny mia­ły jesz­cze kla­wia­tu­ry, a na YouTu­be zamiesz­czo­no pierw­szy film w historii.

Bill Gates z kolei zaczy­nał czuć pre­sję ze stro­ny Google’a. Jego kon­ku­ren­cja roz­wi­ja­ła się w zawrot­nym tem­pie. Inwe­sto­rzy, klien­ci i part­ne­rzy Micro­so­ftu zasta­na­wia­li się, jak odpo­wie na ruchy nowe­go gra­cza na ryn­ku. Gates przy­go­to­wy­wał się więc do pre­zen­ta­cji, któ­ra mia­ła poka­zać ambit­ne pla­ny Microsoftu. 

Pla­ny nazy­wa­ły się „Win­dows Live”. 

Wresz­cie nad­szedł 1 listo­pa­da, czas wystą­pie­nia. Sala w San Fran­ci­sco była wypeł­mio­na po brze­gi. Bill Gates wyszedł na scenę…

Jesteś ciekaw/​a, co było dalej?

Wła­śnie na tym pole­ga magia sto­ry­tel­lin­gu. Spra­wia, że czy­tel­nik CHCE czy­tać dalej!

Na webi­na­rze pro­wa­dzo­nym przez Macie­ja Bud­kow­skie­go na temat sto­ry­tel­lin­gu dowiesz się, jak wyko­rzy­sty­wać go w mar­ke­tin­gu, sprze­da­ży i zarządzaniu.

Prowadzący:
Maciej Budkowski

Magi­ster psy­cho­lo­gii po Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, gdzie badał, jak ludzie prze­twa­rza­ją infor­ma­cje, gdy są nimi przeciążeni.

Koń­czył kur­sy biz­ne­so­we w Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej (Young MBA) oraz w Szko­le Biz­ne­su Uni­wer­sy­te­tu Cam­brid­ge (Busi­ness & Entrepreneurship).

Obec­nie jestem Dyrek­to­rem Zarzą­dza­ją­cym Expla­inVi­su­al­ly – agen­cji, któ­ra poma­ga fir­mom opo­wia­dać o skom­pli­ko­wa­nych pro­duk­tach w pro­sty i anga­żu­ją­cy sposób.

Pro­wa­dzi rów­nież zaję­cia ze sto­ry­tel­lin­gu i pre­zen­ta­cji dla dok­to­ran­tów Szko­ły Głów­nej Handlowej.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas:

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.