Podziękowanie za udział w spotkaniu „Żywe Pytajniaki”

Cud­nie, że byłaś/​eś ze mną na naszym spo­tka­niu z serii „Żywe Pytaj­nia­ki”! Dzię­ku­ję! 😘 Cie­szę się, że z jakichś przy­czyn spę­dze­nie cza­su ze mną i moim gościem było wyżej na liście Two­ich prio­ry­te­tów niż np. prze­sa­dze­nie kwia­tów, zaku­py nici den­ty­stycz­nych onli­ne, oglą­da­nie seria­lu na Net­fli­xie (bo aku­rat wła­śnie leci!) albo czy­ta­nie książ­ki. Kapi­tal­nie! 😊 

A teraz cho do sklepu zanabyć coś drogą kupna:

Są tam i Pytaj­nia­ki, i e‑booki i szko­le­nia. Z cza­sem będzie też plat­for­ma e‑learningowa. Say wha­aaaat?! Serio. Po jakichś 7 latach! 😎

Przewiń do góry