Podziękowanie za udział w webinarze

Podziękowanie za udział w webinarze

Cud­nie, że byłaś/​eś ze mną na webi­na­rze! Dzię­ku­ję! 😘Cie­szę się, że z jakichś przy­czyn spę­dze­nie cza­su ze mną było wyżej na liście Two­ich prio­ry­te­tów niż np. prze­sa­dze­nie kwia­tów, zaku­py onli­ne, oglą­da­nie seria­lu na Net­fli­xie albo czy­ta­nie książ­ki. Kapi­tal­nie! 😊 

A teraz cho na coś milusińskiego na blogu:

Cyfrowy zapis graficzny w czasach zarazy 

WSTĘP Coraz wię­cej firm inte­re­su­je się digi­tal gra­phic recor­din­giem (DGR), czy­li cyfro­wym zapi­sem gra­ficz­nym spo­tka­nia, któ­ry odby­wa się w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wyni­ka to z tego, że szkolenia,

Czy­taj wincyj » 
Przewiń do góry