No hejka!

Dzień dobry, roz­gość się na mojej stro­nie. Jesteś tu dla­te­go, że zapew­ne zeskanował_​ś kod QR i nie możesz się docze­kać, żeby się dowie­dzieć, ile milio­nów monet możesz dzię­ki temu zaoszczędzić! 

Już mówię. No sza­łu nie ma, ale wia­do­mo, grosz do gro­sza i uzbie­ra się kokosza:

Żeby sko­rzy­stać z pro­mo­cji, użyj poniż­sze­go kodu kupo­nu przy skła­da­niu zamówienia:

WincyjPytajniakówTaniej2020

Gdzie dokład­nie wpi­sać kod kupo­nu? To może być dla Cie­bie szo­kiem, ale tak, tak: dokład­nie tam, gdzie jest napi­sa­ne KOD KUPONU, kie­dy zbie­rasz się już do fina­li­zo­wa­nia zaku­pów w moim sklepie:

Przewiń do góry