Hip-hip hurra!
Mamy to! 
A konkretnie to Ty to masz. Cieszę się bardzo 🙂

Poniżej podaję Ci instrukcję tzw. łopatologiczną, co dokładnie masz zrobić. Jadziem z tym!

Wejdź na stro­nę www.klaudiatolman.pl/moje-konto albo po pro­stu klik­nij gdzie­kol­wiek w poniż­szy obra­zek (klik­nię­cie prze­kie­ru­ję Cię do nowe­go okna, gdzie będziesz dzia­łać dalej). 

Po wej­ściu na stro­nę /mo­je-kon­to powin­no Ci się uka­zać to, to poniżej. 

Wybierz opcję  LOGOWANIE (po lewej) jeśli wiesz, że masz już kon­to u mnie w sklepie.

Wybierz opcję ZAREJESTRUJ SIĘ (po pra­wej), jeśli wiesz na 100%, że nie masz u mnie konta. 

W swo­jej poczcie elek­tro­nicz­nej z kolei znaj­dziesz maila (wysła­ne­go z adre­su kontakt@klaudiatolman.pl) potwier­dza­ją­ce­go stwo­rze­nie nowe­go kon­ta w sklepie. 

Będzie on wyglą­dał z grub­sza tak:

Two­ją płat­ność poprzez Pay­Pal od razu zoba­czę na mailu, o tak o:

Jeśli pła­ci­łxś jakim­kol­wiek innym sys­te­mem (PayU, Pay­Now czy Bli­kiem), tak­że będę mia­ła natych­mia­sto­wo infor­ma­cję o Two­im zamó­wie­niu na swo­im mailu. Jeśli mail, pod któ­rym doko­nasz płat­no­ści, będzie toż­sa­my z mailem, pod któ­rym zało­żysz kon­to na plat­for­mie /​ w skle­pie, to będzie mi łatwo połą­czyć krop­ki i roz­po­znać, że np. SlodkiPycholek1986@buziaczek.pl w sys­te­mie płat­no­ści to ta sama oso­ba co SlodkiPycholek1986@buziaczek.pl w skle­pie i od razu powin­nam przy­dzie­lić Ci dostęp do 5 nagrań. 

Jeśli jed­nak w mailach będzie roz­bież­ność, albo z inne­go powo­du nie będziesz po 1 – 3 dniach widzieć przy­dzie­lo­ne­go dostę­pu do kur­sów, upo­mnij się o swo­je! Napisz do mnie (albo na maila kontakt@klaudiatolman.pl, albo poprzez for­mu­larz na samym dole tej strony).

Two­je kon­to w skle­pie powin­no zostać auto­ma­tycz­nie utwo­rzo­ne i zapew­ne rów­nie auto­ma­tycz­nie Cię do tego kon­ta zalo­gu­je. Zjedź na dół stro­ny i odnajdź sek­cję KURSY. Zoba­czysz tam naj­pew­niej 5 pozycji:

Zobacz­my to na przy­kła­dzie pozy­cji Myśle­nie wizu­al­ne w biz­ne­sie

Oto co zoba­czysz po klik­nię­ciu w nazwę kursu:

Żeby rze­czy­wi­ście dostać się do fil­mu, klik­nij w check­box (kółecz­ko do zazna­cze­nia) w sek­cji Kurs zawar­tość. Wte­dy poja­wi Ci się film w plat­for­mie Vimeo. Gotowe!

Oglą­daj, jak­by jutro miał się skoń­czyć świat! 😂

Co jeśli nie widzisz tego, tak jak poka­zu­ję powy­żej? A na przy­kład tak?

No to wte­dy źle, naj­strasz­niej, trzy­maj­cie mnie, co teraz, co teraz…? 😉 Jeśli tak wyświe­tla­ją Ci się kur­sy, to napisz pro­szę do mnie — przy­dzie­lę Ci do nich dostęp ręcznie.

Dzię­ku­ję Ci też tym samym za Two­ją wyro­zu­mia­łość — usta­wiam tę całą machi­nę sprze­da­żo­wą sama i to w dodat­ku po raz pierw­szy w życiu: wykrza­cze­nia i błę­dy są (raczej) nie­unik­nio­ne 💩 Osta­tecz­nie jestem tyl­ko człowiekiem 😇

Coś nie działa,
a przecież miało?

Odezwij się

Alarmowy formularz kontaktowy
Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu jest KREATOL Klau­dia Tol­man. Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oraz Two­je upraw­nie­nia z tym zwią­za­ne opi­sa­ne są w poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Ta stro­na jest chro­nio­na przez reCAPT­CHA. Mają zasto­so­wa­nie Poli­ty­ka pry­wat­no­ści oraz Regu­la­min ser­wi­su Google. 
Scroll to Top

Zapisz się na Ryśletter!

Pozytywna energia, polecajki okołowizualne oraz niedorzeczny humor Ryślicielki® prosto na Twojego maila! 🙂

Zapisując się na Ryśletter, dostaniesz na dzień dobry 3 mini porady rysunkowe. Będziesz też dostawać:

Nie masz pewności, czy Ryśletter jest dla Ciebie?

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest KREATOL Klaudia Tolman. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności oraz regulaminie lead magnet . Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA. Mają zastosowanie Polityka prywatności oraz Regulamin serwisu Google.