myślenie wizualne

Myślenie wizualne w OGRODZIE – 7 sposobów

To trze­ci odci­nek z serii „Myśle­nie wizu­al­ne w”. Mie­li­śmy już 5 przy­kła­dów uży­cia w medy­cy­nie i 10 przy­kła­dów uży­cia w domu (i miesz­ka­niu). Teraz pora na ogród (oraz domo­wą dżun­glę, czy­li rośli­ny w domu), czy­li coś, co mnie krę­ci od wio­sny 2019 jak kota laser. A nawet bar­dziej! Nasze czte­ry koty z cza­sem się męczą bie­ga­niem za czer­wo­nym laser­kiem. Ja zda­ję się mieć …

Myśle­nie wizu­al­ne w OGRODZIE – 7 spo­so­bów Read More »

Myślenie wizualne w DOMU – 10 sposobów

No i jak tam, sie­dzisz w domu (czy to z powo­du #koro­na­wi­rus, czy tak po pro­stu, bo w pra­cy z domu jesteś wyja­da­czem)? Prze­cho­dzę od razu do kon­kre­tów i w tym wpi­sie poka­zu­ję Ci – mając na uwa­dze ogól­no­pol­ski przy­mu­so­wy #home­of­fi­ce zwią­za­ny z kwa­ran­tan­ną COVID-19 – meto­dy na uła­twie­nie sobie życia w swo­ich domo­wych pro­gach przy pomo­cy banal­ne­go uży­cia myśle­nia wizu­al­ne­go. Sko­roś zawitał/​​a …

Myśle­nie wizu­al­ne w DOMU – 10 spo­so­bów Read More »

Myślenie wizualne w MEDYCYNIE – 5 sposobów

Czy wiesz, że zapo­mi­na­my od 29% do aż 72% tego, co mówi lekarz? W dodat­ku im wię­cej infor­ma­cji dosta­je­my na raz, tym wię­cej zapo­mi­na­my. Takie prze­ra­ża­ją­ce wyni­ki pły­ną z badań prof. Pete­ra Hout­sa (o któ­rych wię­cej tutaj). Co w świe­tle obec­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jest dopraw­dy przy­tła­cza­ją­ce… Jeśli bywasz u mnie na moim blo­gu ryśli­ciel­skim, wiesz, że lubię bawić …

Myśle­nie wizu­al­ne w MEDYCYNIE – 5 spo­so­bów Read More »

Dwie styczniowe trąbki czyli #CudownikInaczej (podsumowanie 2020.01)

Ej, robi­cie pod­su­mo­wa­nia mie­sią­ca? To jest coś, do cze­go mam wiel­ką sła­bość i bar­dzo lubię to robić. Robi­łam to swe­go cza­su na papie­rze na luź­nych kart­kach (na pod­sta­wie moich codzien­nych rysun­ków z Cudow­ni­ka), potem w jakimś jed­nym note­sie A4, potem na iPa­dzie w apli­ka­cji Pro­cre­ate (cze­go efek­tem są dwa wpi­sy na moim blo­gu, o czerw­cu 2019 oraz o lip­cu 2019), a potem… …

Dwie stycz­nio­we trąb­ki czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2020.01) Read More »

20 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.07)

W lip­cu uru­cho­mi­łam nowy cykl na moim blo­gu, czy­li #Cudow­ni­kI­na­czej (tutaj pierw­szy post). O co cho­dzi w tym cyklu? Zacy­tu­ję tu swo­ją Face­bo­oko­wą zapo­wiedź serii: I ten wpis na bogu to taki jest spry­ciu­szek prze­bie­gły, że zaspo­koi takie dwie gru­py, każ­da wiel­ko­ści no tak ze 3 – 4 oso­by, ale dobre i to. Czy­li cho­dzi o dwie gru­py: 1. Ci co …

20 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.07) Read More »

15 sztuczek rysunkowych na #CudownikInaczej (podsumowanie 2019.06)

W okre­sie od 1 stycz­nia 2015 do 19 mar­ca 2019 (czy­li przez ponad 4 lata) pro­wa­dzi­łam Cudow­nik, czy­li mój uko­cha­ny dzien­nik rysun­ko­wy z pod­su­mo­wa­nia­mi każ­de­go dnia (wię­cej o Cudow­ni­ku cho­ciaż­by u mnie na blo­gu tutaj albo na Cudownik.pl). Spra­wia­ło mi to wiel­ką rado­chę, dawa­ło potęż­ną satys­fak­cję i było bez­dy­sku­syj­nym i obiek­tyw­nym świa­dec­twem dosko­na­le­nia mojej umie­jęt­no­ści ryso­wa­nia. Jakiś czas temu, czy­li wła­śnie w mar­cu 2019 poczu­łam bar­dzo …

15 sztu­czek rysun­ko­wych na #Cudow­ni­kI­na­czej (pod­su­mo­wa­nie 2019.06) Read More »

Rysowanie przepisu w 7 krokach (#CaseStudy #1 – kawa wg 5 przemian)

Dziś zapra­gnę­łam ugo­to­wać kawę wg pię­ciu prze­mian. Robię ją rzad­ko, swe­go rodza­ju „zry­wa­mi”: cza­sem się wkrę­cę i piję ją przez jakiś czas, a potem moja kawo­wa zajaw­ka „mi prze­cho­dzi” (choć teraz może być faza w moim życiu, kie­dy rze­czy­wi­ście wkrę­cę się na to na dłu­żej, ale nie o tym teraz) 😇 A ponie­waż wła­śnie robię ją rzad­ko, to nie …

Ryso­wa­nie prze­pi­su w 7 kro­kach (#Case­Stu­dy #1 – kawa wg 5 prze­mian) Read More »

Cudownik, czyli rysunkowy dziennik (cz.3) – inne pomysły na codzienne rysowanie

Pisa­łam już na moim blo­gu czym jest Cudow­nik i jak u mnie się zaczę­ła jego histo­ria (część 1 sagi), wymie­ni­łam tak­że 10 korzy­ści, jakie daje codzien­ne ryso­wa­nie w Cudow­ni­ku (część 2 sagi), a w tym wpi­sie przed­sta­wię 10 alter­na­tyw­nych pomy­słów na codzien­ne ryso­wa­nie, któ­re nie są Cudow­ni­kiem, ale są na tyle cie­ka­we, że nie mogła­bym się nimi nie podzie­lić! Inspi­ra­cja #1 – cyta­ty …

Cudow­nik, czy­li rysun­ko­wy dzien­nik (cz.3) – inne pomy­sły na codzien­ne ryso­wa­nie Read More »

Dlaczego Ryśliciel® jest tylko jeden?

Na począt­ku 2013 roku wymy­śli­łam sło­wo „Ryśli­ciel”, będą­ce pro­stą grą słów ryso­wa­nie i myśle­nie. Jako że jestem sło­wo­twór­czą oso­bą, a uży­wa­nie okre­śle­nia „tre­ner myśle­nia wizu­al­ne­go” było po pierw­sze za dłu­gie, a po dru­gie mia­ło ogra­ni­cza­ją­ce zna­cze­nie, chcia­łam mieć okre­śle­nie, któ­re zawie­ra esen­cję tego, co robię. Zaj­mu­ję się rysun­kiem, któ­ry poma­ga myśleć oraz myślę rysun­ka­mi. Jestem ryśli­cie­lem! Tutaj zresz­tą pierw­szy (histo­rycz­ny …

Dla­cze­go Ryśli­ciel® jest tyl­ko jeden? Read More »

Przewiń do góry