Co jeśli nie umiesz rysować (cz.1)? Użyj GG!

Gdy­bym dosta­wa­ła 5 zło­tych za każ­dym razem, kie­dy sły­szę od uczest­ni­ków na począt­ku moich szko­leń (albo po pro­stu od inter­nau­tów) zwrot „nie umiem ryso­wać”, jeź­dzi­ła­bym już Mustan­giem albo innym kabrio­le­tem (jest to prze­wrot­ny żart dla wąskiej gru­py ludzi zna­ją­cych pew­ne szcze­gó­ły z moje­go życia oso­bi­ste­go). Ja w listo­pa­dzie 2015 wypa­tru­ją­ca Mustan­ga w nie swo­im Gar­bu­sie (foto by Pau­li­na Korczak, …

Co jeśli nie umiesz ryso­wać (cz.1)? Użyj GG! Read More »