Projekt 30:30, czyli życiowe lekcje z 30 prac w ciągu 30 lat życia

Tak, tak, 30 prac w 30 lat To nie jest pomył­ka. W moim 30-let­nim życiu, jak ostat­nio pod­li­czy­łam, pod­ję­łam się aż 30 zajęć, któ­rych celem było zara­bia­nie pie­nię­dzy. Część z Was może w myślach powie­dzeć: „Jak 30? Na TEDxWar­sa­wU­ni­ver­si­ty­ofTech­no­lo­gy mówi­łaś, że mia­łaś 11 prac!”. To praw­da. Mia­łam 11 prac – prac rozu­mia­nych jako legal­ny i sfor­ma­li­zo­wa­ny spo­sób zarob­ku oso­by peł­no­let­niej w oparciu …

Pro­jekt 30:30, czy­li życio­we lek­cje z 30 prac w cią­gu 30 lat życia Read More »